Witaj na oficjalnej stronie...
...Sekcji Tenisa - Sokół Rzeszów !
Pasja...
...ponad wszystko
Trenuj ciężko...
...wygrywaj łatwo

 

Adres:
Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów
Rzeszów 35-011,
ul. Pułaskiego 13a
e-mail: biuro@kpsokol.pl
tel. 503 536 893
 
Biura:
Pływalnia "Muszelka"
Rzeszów, ul. Starzyńskiego
wtorek, czwartek: 16:00- 19:00, 
sobota: 10:00 - 11:30
 
Pływalnia "Karpik"
Rzeszów, ul. Solarza
poniedziałek, środa, piątek: 16:00 -19:00
 
nr konta: 
95 91761035 2004 0030 8933 0004
 

  

 

 

tenis plakat 2017 18

 

Zarząd Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu

na dzień 25.04.2019r. Zebranie odbędzie się na Pływalni „Muszelka”, ul. Starzyńskiego, Rzeszów

1-szy termin: godz. 19 00
2-gi termin: godz. 19 15
 
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu.
4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok.
(Projekt sprawozdania do wglądu w biurach klubu – kontakt, tel. 602 529 228)
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium
6. Dyskusja na temat sprawozdań.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok oraz
przekazaniem dochodu z działalności statutowej w 2018 roku w całości na cele statutowe.
8. Dyskusja – bieżąca działalność klubu, wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Projekt regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów w dniu 25.04.2019r.
1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania a protokołuje Sekretarz Zebrania, wybrani
spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Czas wystąpienia uczestnika Zebrania w określonej sprawie jest ograniczony do 5 minut.
Wystąpienie należy zakończyć wnioskiem.
3. W sprawie zgłaszanych wniosków dopuszcza się wyłącznie jedno wystąpienie „za” i/lub
jedno wystąpienie „przeciw”.
4. Przyjęte w głosowaniu uchwały i wnioski nie mogą być poddawane ponownemu
głosowaniu.
5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zebranie w oparciu o Statut
Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów.