Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Adres:
Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów
Rzeszów 35-011,
ul. Pułaskiego 13a
e-mail: biuro@kpsokol.pl
tel. 503 536 893
 
 
Biura:
Pływalnia "Muszelka"
Rzeszów, ul. Starzyńskiego
wtorek, czwartek: 16:00- 19:00, 
sobota: 10:00 - 11:30
 
Pływalnia "Karpik"
Rzeszów, ul. Solarza
poniedziałek, środa, piątek: 16:00 -19:00
 
 
nr konta: 
95 91761035 2004 0030 8933 0004

 

 

  

 

 

 

Zarząd Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu

na dzień 25.04.2019r. Zebranie odbędzie się na Pływalni „Muszelka”, ul. Starzyńskiego, Rzeszów

1-szy termin: godz. 19 00
2-gi termin: godz. 19 15
 
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu.
4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 rok.
(Projekt sprawozdania do wglądu w biurach klubu – kontakt, tel. 602 529 228)
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o udzielenie absolutorium
6. Dyskusja na temat sprawozdań.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok oraz
przekazaniem dochodu z działalności statutowej w 2018 roku w całości na cele statutowe.
8. Dyskusja – bieżąca działalność klubu, wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Projekt regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Członków Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów w dniu 25.04.2019r.
1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania a protokołuje Sekretarz Zebrania, wybrani
spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Czas wystąpienia uczestnika Zebrania w określonej sprawie jest ograniczony do 5 minut.
Wystąpienie należy zakończyć wnioskiem.
3. W sprawie zgłaszanych wniosków dopuszcza się wyłącznie jedno wystąpienie „za” i/lub
jedno wystąpienie „przeciw”.
4. Przyjęte w głosowaniu uchwały i wnioski nie mogą być poddawane ponownemu
głosowaniu.
5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zebranie w oparciu o Statut
Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów.